چشم‌پوشی از دستورات نوار دستور
پرش به محتوای اصلی

گستره نگار

:

گزارش‌های محتوا و ساختار :همه موارداز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو (پنجره جدید) استفاده کنید.باز کردن منوباز کردن منو

از لیست گزارشات جهت سفارشی‌سازی جستار‌هایی که در نماهای «ابزار محتوا و ساختار» نمایش داده می‌شود، استفاده کنید.
  
  
  
  
  
<Where><Eq><FieldRef Name="CheckoutUser" LookupId="TRUE"/><Value Type="Integer"><UserID/></Value></Eq></Where>
همه اسناد و صفحات تحویل گرفته شده توسط من در این سایت و زیر سایت‌ها
  
<Where><Eq><FieldRef Name="Editor" LookupId="TRUE"/><Value Type="Integer"><UserID/></Value></Eq></Where>
همه اسناد و صفحات موجود در این سایت و زیر سایت‌های آن که آخرین بار توسط من اصلاح شده‌اند
  
<Where><Eq><FieldRef ID="{fdc3b2ed-5bf2-4835-a4bc-b885f3396a61}"></FieldRef><Value Type="Number">2</Value></Eq></Where>
همه اسناد و صفحات موجود در این سایت و زیر سایت‌های آن که توسط من ارسال شده و یا منتظر تایید هستند
  
<Where><Or><Eq><FieldRef Name="AssignedTo" LookupId="TRUE"/><Value Type="Integer"><UserID /></Value></Eq><Membership Type="CurrentUserGroups"><FieldRef Name="AssignedTo"/></Membership></Or></Where><OrderBy><FieldRef Name="DueDate"/></OrderBy>
همه وظایف موجود در این سایت و زیر سایت‌های آن که به من اختصاص داده شده‌اند
  
<Where><Eq><FieldRef ID="{fdc3b2ed-5bf2-4835-a4bc-b885f3396a61}"></FieldRef><Value Type="Number">3</Value></Eq></Where>
همه اسناد و صفحات موجود در این سایت و زیر سایت‌های آن که هنوز منتشر نشده‌اند
  
<Where><And><Leq><FieldRef ID="{51d39414-03dc-4bd0-b777-d3e20cb350f7}"></FieldRef><Value Type="DateTime">[Today + 7]</Value></Leq><Geq><FieldRef ID="{51d39414-03dc-4bd0-b777-d3e20cb350f7}"/><Value Type="DateTime"><Today /></Value></Geq></And></Where>
همه اسناد و صفحات که در هفت روز آینده در این سایت و زیر سایت‌های آن منتشر شده و توسط خوانندگان قابل مشاهده خواهند بود
  
<Where><And><Leq><FieldRef ID="{a990e64f-faa3-49c1-aafa-885fda79de62}"></FieldRef><Value Type="DateTime">[Today + 7]</Value></Leq><Geq><FieldRef ID="{a990e64f-faa3-49c1-aafa-885fda79de62}"/><Value Type="DateTime"><Today /></Value></Geq></And></Where>
همه اسناد و صفحات موجود در این سایت و زیر سایت‌های آن که فقط به مدت هفت روز آینده توسط کاربران مجاز قابل مشاهده خواهند بود