چشم‌پوشی از دستورات نوار دستور
پرش به محتوای اصلی

گستره نگار

:

پرونده‌ها:SharePoint2013 And ProjectServer2013 :همه اسناداز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو (پنجره جدید) استفاده کنید.باز کردن منوباز کردن منو

  
  
  
  
  
Gostareh Negar Persian Calendar for SharePoint and Project Server 2013(7.2.31).rar
  
25/01/1437 10:38 ق.ظعدم اطلاعات حضورMohsen Bakhtiari7.2.31
Gostareh Negar Persian Calendar for SharePoint and Project Server 2013(7.2.34).rar
  
19/02/1437 08:58 ق.ظعدم اطلاعات حضورMohsen Bakhtiari7.2.34
Gostareh Negar Persian Language Pack for SharePoint and Project Server 2013(7.2.22).rar
  
24/05/1436 09:21 ق.ظعدم اطلاعات حضورادوین هاکوپیان7.2.22
Gostareh Negar Persian Language Pack for SharePoint and Project Server 2013(7.2.23).rar
  
05/06/1437 11:12 ق.ظعدم اطلاعات حضورMohsen Bakhtiari7.2.23
Workflow Manager 1.0.zip
  
04/11/1436 02:03 ب.ظعدم اطلاعات حضورMohsen Bakhtiari1.0