چشم‌پوشی از دستورات نوار دستور
پرش به محتوای اصلی
  
  
  
  
  
ConfigPowerForm.txt
  
15/06/1443 02:57 ب.ظمهسا سامی1
Date-ShortList.xls
  
16/06/1443 01:29 ب.ظعدم اطلاعات حضورحسین اردکانی1.0
Date-TooShortList.xls
  
16/06/1443 01:29 ب.ظعدم اطلاعات حضورحسین اردکانی1.0
FullDate.xlsx
  
16/06/1443 11:45 ق.ظعدم اطلاعات حضورحسین اردکانی1.0
JalaliPowerWebForms.rar
  
16/06/1443 11:43 ق.ظعدم اطلاعات حضورحسین اردکانی1.0
ReportIranOmran.pbix
  
15/06/1443 02:57 ب.ظمهسا سامی1.0
RestApiGetUser.txt
  
14/06/1443 12:30 ب.ظعدم اطلاعات حضورحسین اردکانی1.0