چشم‌پوشی از دستورات نوار دستور
پرش به محتوای اصلی
  
  
  
  
  
Parnian.CRM2016.(10.0.0).zip
  
04/04/1443 04:23 ب.ظعدم اطلاعات حضورMohsen Bakhtiari10.0.0
Parnian.CRM2016.(9.0.10).zip
  
19/03/1443 05:07 ب.ظعدم اطلاعات حضورMohsen Bakhtiari9.0.10
Parnian.CRM2016.(9.0.2).zip
  
09/12/1440 02:15 ب.ظعدم اطلاعات حضورMohsen Bakhtiari9.0.2
Parnian.CRM2016.(9.0.3).zip
  
14/04/1441 04:58 ب.ظعدم اطلاعات حضورMohsen Bakhtiari9.0.3
Parnian.CRM2016.(9.0.4).zip
  
14/04/1441 05:45 ب.ظعدم اطلاعات حضورMohsen Bakhtiari9.0.4
Parnian.CRM2016.(9.0.5).zip
  
21/06/1441 11:20 ق.ظعدم اطلاعات حضورMohsen Bakhtiari9.0.5
Parnian.CRM2016.(9.0.6).zip
  
02/07/1441 10:58 ق.ظعدم اطلاعات حضورMohsen Bakhtiari9.0.6
Parnian.CRM2016.(9.0.7).zip
  
24/07/1442 02:24 ب.ظعدم اطلاعات حضورMohsen Bakhtiari9.0.7
Parnian.CRM2016.(9.0.8).zip
  
09/09/1442 03:08 ب.ظعدم اطلاعات حضورMohsen Bakhtiari9.0.8
Parnian.CRM2016.(9.0.9).zip
  
15/02/1443 12:39 ب.ظعدم اطلاعات حضورMohsen Bakhtiari9.0.9
Parnian.CRM2016-patch-9.0.4.1.zip
  
12/05/1441 12:46 ب.ظعدم اطلاعات حضورMohsen Bakhtiari9.0.4.1